رز در شیشه
۲۳۰,۰۰۰ تومان
سبد گل شماره ۳۶
۳۸۷,۰۰۰ تومان
باکس گل
۲۵۰,۰۰۰ تومان
سبد گل دو تیکه
۵۰۰,۰۰۰ تومان
سبد گل
۴۵۰,۰۰۰ تومان
دسته گل شماره ۱۶
۳۲۸,۰۰۰ تومان
کیک ماشین حساب
۴۲۰,۰۰۰ تومان۶۶۰,۰۰۰ تومان
گل ترحیم شماره ۳۵
۶۲۵,۰۰۰ تومان
باکس گل b8
۵۵۰,۰۰۰ تومان
باکس گل رز هلندی
۱۷۰,۰۰۰ تومان
باکس فانتزی
۱۴۵,۰۰۰ تومان
سبدگل رومیزی
۱۸۰,۰۰۰ تومان ۱۷۰,۰۰۰ تومان
باکس گل شیشه ای
۴۵,۰۰۰ تومان
سبد گل هدیه
۱۰۰,۰۰۰ تومان
دسته گل شماره ۲۸
۵۴۵,۰۰۰ تومان
جام گل مناسبتی ۵
۵۲۰,۰۰۰ تومان
رومیزی کریستال
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
باکس
۳۱۰,۰۰۰ تومان
باکس
۲۵۰,۰۰۰ تومان
گل یلدای شماره ۵
۱,۰۳۶,۰۰۰ تومان
کیک BMW
۴۵۵,۰۰۰ تومان۷۱۵,۰۰۰ تومان
جعبه گل شماره ۶۳
۳۲۸,۰۰۰ تومان
باکس
۶۳۰,۰۰۰ تومان ۵۵۰,۰۰۰ تومان